Kies een situatie
toepasselijkheid van de regeling fysiotherapie
Werkgevers waarop de CAO voor de afbouw inzake de bedrijfstak eigen regelingen van toepassing is hebben door bemiddeling van WUTHRICH met ingang van 1 januari 2006 een collectieve verzekering behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie afgesloten. Met ingang van 1 januari 2013 is deze verzekering uitgebreid met behandelingen oefentherapie.
Iedere werknemer waarop de CAO voor de afbouw inzake de bedrijfstak eigen regelingen van toepassing is en waarvoor de verschuldigde premie door de werkgever is afgedragen heeft met inachtneming van de navolgende uitgangspunten recht op volledige vergoeding van behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie door een fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut.
voorwaarden van de regeling fysiotherapie
De volledige vergoeding voor behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie wordt toegekend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • de behandelingen moeten op medische indicatie zijn voorgeschreven door een arts of medisch-specialist
 • de behandelingen moeten worden uitgevoerd door:
  a. een fysiotherapeut die als zodanig geregistreerd staat in het register zoals bedoeld in artikel 3 wet BIG; onder een fysiotherapeut wordt tevens verstaan een heilgymnast masseur die geregistreerd staat in het register zoals bedoeld in artikel 108 wet BIG
  of
  b. een manueel therapeut die als zodanig geregistreerd staat in het register zoals bedoeld in artikel 3 wet BIG en die tevens als manueel therapeut geregistreerd staat in het Register Verbijzonderde Fysiotherapeuten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten
  of
  c. (ingaande 1 januari 2013) een oefentherapeut Cesar / Mensendieck die voldoet aan de eisen als vermeld in het zogenoemde “Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist, en podotherapeut”
 • de aanspraak op vergoeding van kosten van fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie wordt naar inhoud en omvang bepaald door de wetenschap en praktijk, dan wel - bij het ontbreken van een zodanige maatstaf - door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten; er bestaat slechts recht op zorg voor zover de werknemer daarop naar de mening van de arts of medisch-specialist naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen
 • de behandelingen moeten hebben plaatsgevonden gedurende zowel het dienstverband met een werkgever waarop de CAO Afbouw van toepassing is als de looptijd van de overeenkomst
uitgesloten van vergoeding in de regeling fysiotherapie
Er zal geen vergoeding worden gegeven indien:
 • behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie vallen onder de Basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet
 • behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie vallen onder een door de werknemer vrijwillig gekozen eigen risico van de Basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet
 • behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie (tevens) voor vergoeding in aanmerking komen op grond van enige wet of (sociale) voorziening of een andere (aanvullende of speciale) door of ten behoeve van de werknemer afgesloten verzekering, al dan niet van oudere datum, of voor vergoeding onder een andere verzekering in aanmerking zouden komen indien de door de werkgevers afgesloten collectieve verzekering behandelingen fysiotherapie niet zou hebben bestaan
 • behandelingen oefentherapie hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 2013
aanvraagprocedure volgens de regeling fysiotherapie
Aanvragen voor vergoeding dienen door de werknemer te worden ingediend met behulp van het officiële declaratieformulier fysiotherapie CAO Afbouw. De werknemer is gehouden de volgende bewijsstukken met het door de werknemer volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier mee te sturen:
 • verklaring (kopie uitkeringsbericht) van de zorgverzekeraar(s) dat kosten van behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie niet voor vergoeding in aanmerking komen op de Basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet en/of een eventueel afgesloten andere (aanvullende of speciale) verzekering
 • voldoende gespecificeerde originele factuur van de behandelend fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut;
  uit deze factuur dienen in ieder geval te blijken het aantal behandelingen, de behandelingsdata, het gehanteerde tarief en de volledige NAW-gegevens van de behandelend fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut
Indien voor de beoordeling van de aanvraag nadere gegevens of inlichtingen worden verlangd, is de werknemer gehouden deze informatie te verstrekken voor zover de aanvraag verband houdt met het verzoek over te gaan tot vergoeding van de behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie.
Aanvragen voor vergoeding kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de behandeling heeft plaatsgehad.
uitbetaling vergoeding ingevolge de regeling fysiotherapie
De vergoeding wordt, nadat de aanvraag akkoord is bevonden, binnen 3 weken betaalbaar gesteld op het door de werknemer aangegeven bankrekeningnummer van de werknemer.
meer weten?
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top