Kies een situatie
 • Home >
 • bezoekverslag3
bijzondere risico's bij brandverzekeringen

leegstand

Van leegstand is sprake wanneer het gebouw (of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan) buiten gebruik is geraakt of langer dan 3 maanden leeg staat. Is dat het geval? Dan beperkt de dekking zich veelal tot de risico’s brand, ontploffing, luchtverkeer, storm en blikseminslag. Het is belangrijk dat (dreigende) leegstand bijtijds wordt gemeld. Enerzijds omdat de verzekeraar in geval van leegstand in de meeste gevallen meer risico loopt. En hij daarom de te lopen risico’s opnieuw moet inschatten. Anderzijds omdat u niet voor verrassingen wilt komen te staan.

verhuur

Hebt u het gebouw (anders dan intercompany) verhuurd? Dan dient dat bij de verzekeraar bekend te zijn. Ook is dan van belang dat de juiste bestemming van het verhuurde op de polis staat. De bestemming van een gebouw is namelijk een belangrijke premiebepalende factor. Veelal staat er in geval van verhuur ook een verhuurclausule op de polis. Het is daarom belangrijk dat het opnieuw verhuren van het gebouw bijtijds wordt gemeld. De verzekeraar moet de te lopen risico’s immers opnieuw kunnen inschatten. En daaraan (nieuwe) premie en condities kunnen verbinden. Ook voor u is het van belang dit tijdig te weten. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

huurpenningen

Huurpenningen zijn veelal standaard meeverzekerd tot maximaal 10% van de herbouwwaarde van het gebouw. En gedurende maximaal 52 weken (indien u overgaat tot herbouw). Ontvangt u meer huur dan de genoemde 10%? Of wilt u een langere uitkeringsduur? Dan kunt u desgewenst het meerdere bijverzekeren.

illegale activiteiten

Worden er illegale activiteiten uitgeoefend in (een deel van) het gebouw? En houdt de schade hiermee direct of indirect verband? Dan biedt de verzekering veelal geen dekking. Het maakt hierbij niet uit of u op de hoogte was of kon zijn van het illegale karakter van de activiteiten.
Wat zijn illegale activiteiten? Hieronder worden in ieder geval verstaan:
- onwettige teelt of productie van en/of handel in hennepproducten, xtc-pillen,
  heroïne of cocaïne en soortgelijke onder de Opiumwet verboden activiteiten;
- het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken, zoals het
  zogenaamde omkatten van auto’s.
Is de schade niet veroorzaakt of vergroot door de illegale activiteiten? En kunt u dat bewijzen? Dan vervalt veelal de dekkingsuitsluiting.

opslag buiten het gebouw

Hebt u inventaris of handelsvoorraad buiten op het terrein staan? Dan beperkt de dekking zich veelal tot de risico’s brand, ontploffing, luchtverkeer, blikseminslag, aanrijding of het omvallen van bomen, kranen, lichtmasten enz.

Bevinden deze zaken zich tijdelijk elders? Bijvoorbeeld in verband met een verbouwing van het gebouw? En duurt dat maximaal 3 maanden? En komen zij daarna weer permanent terug in het gebouw? Dan loopt de dekking gewoon door. In een ander gebouw geldt dezelfde dekking. Buiten beperkt de dekking zich tot de risico’s brand, ontploffing, luchtverkeer en blikseminslag.

Verblijven de zaken in een bestelauto of op enige externe werklocatie? Dan biedt de verzekering geen dekking. Dat geldt ook tijdens het transport en het laden of lossen.

 • Tip !
  Hiervoor kunt u een aannemersmateriaalverzekering afsluiten. Of uw bestelautoverzekering uitbreiden met een gereedschappendekking.

bedrijfsschade

Is er in uw onderneming sprake van materiële schade? En komt het bedrijf geheel of gedeeltelijk stil te liggen? Dan hebt u niet alleen te maken met de herstelkosten van de schade zelf. Maar ook met de gevolgen van die schade: de bedrijfsstilstand. De inkomsten lopen dan terug. De vaste lasten blijven echter grotendeels op hetzelfde niveau. Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen deze financiële gevolgschade. U ontvangt over een vooraf overeengekomen periode een uitkering. Hiervan kunt u de vaste lasten betalen. Daardoor blijft de brutowinst gehandhaafd. Voor de continuïteit van uw onderneming is deze verzekering dus van grote waarde.

extra kosten

Is er in uw onderneming sprake van materiële schade? Maar gaan de bedrijfsactiviteiten op de werklocaties desondanks gewoon door? En is er geen of nauwelijks sprake van omzetvermindering? Dan is de continuïteit van uw onderneming waarschijnlijk niet in gevaar. Maar krijgt u wel te maken met extra kosten. Bijvoorbeeld voor het huren van een tijdelijke bedrijfsruimte. Of bedrijfsmiddelen die niet een-twee-drie zijn te vervangen. Met een extra kostenverzekering verzekert u zich tegen deze financiële gevolgschade. Gedurende een vooraf overeengekomen periode worden de extra kosten tot aan het verzekerde bedrag vergoed. De gederfde winst en vaste lasten worden echter niet vergoed.

reconstructiekosten

Is door een calamiteit de administratie verloren gegaan? En moet die worden gereconstrueerd of gereproduceerd? Dan zijn de financiële gevolgen soms ingrijpend. Een reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten van het herstel van de administratie tot aan het verzekerde bedrag.

bijzondere risico's bij aansprakelijkheidsverzekeringen

brandgevaarlijke werkzaamheden

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hebt u (brand)veilig werken tot een standaard onderdeel van uw bedrijfsprocessen gemaakt. En treft u in geval van brandgevaarlijke werkzaamheden de geëigende maatregelen. In de polisvoorwaarden of de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden staat exact wat er verlangd wordt. Houdt u zich hier niet aan? En ontstaat er schade? Dan kan het zijn dat een hoog eigen risico van toepassing is. Of nog erger: er geen dekking is. Maar let op: soms kent de polis een algehele uitsluiting voor dit soort werkzaamheden.
Wat zijn brandgevaarlijke werkzaamheden? Dat zijn werkzaamheden waarbij sprake is van gebruik van open vuur of waarbij hoge temperaturen en/of vonkvorming kunnen optreden. Denk hierbij aan lassen (autogeen en elektrisch), slijpen, snijden (incl. plasmasnijden), verfafbranden (incl. föhnen) of  (vlam)solderen. Maar ook aan werkzaamheden op of aan daken, dakgoten, daktrimmen en schoorstenen met behulp van warmtebronnen (zoals gas of bitumenketels).

 • Tip !
  Maak gebruik van het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden dat u bij downloads aantreft. En kijk eens op de website www.checklistbrand.nl. Daar vindt u allerhande tips om schade door brand te voorkomen.

verfspuiten / stralen

Beter voorkomen dan genezen. Dat geldt ook hier. U neemt daarom de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. Hiermee voorkomt u schade in de directe omgeving van de werklocatie of de te behandelen zaken. Houdt u zich hier niet aan? En ontstaat er schade? Dan kan het zijn dat een hoog eigen risico van toepassing is. Maar let op: soms kent de polis een algehele uitsluiting voor dit soort werkzaamheden.

asbest

Ooit een bewonderde en gewaardeerde stof. Het heeft in de afgelopen decennia alleen al in ons land ruim 10.000 slachtoffers gekost. Dat aantal zal in de komende tijd alleen maar toenemen. Kenmerkend aan asbestkanker is dat het zich pas na ruim 20 tot 30 jaar, nadat men met de stof in aanraking is gekomen, openbaart. Asbest is hierdoor verworden tot een sluipmoordenaar. Daarom is schade die verband houdt met asbest of asbesthoudende zaken nagenoeg niet meer verzekerbaar. En tegenwoordig standaard uitgesloten op alle aansprakelijkheidsverzekeringen.
Wordt u geconfronteerd met een (ex-)werknemer met asbestose of mesothelioom? Dan is het zaak de oude polis(sen) er bij te zoeken. En wel de polis die dekking bood in de tijd dat de (ex-)werknemer werkte met of aan asbest(houdende zaken). In veel gevallen biedt zo’n oude polis nog wel dekking.

zaken in bewerking (opzicht)

Huurt u of least u zaken? Of hebt u zaken van een ander in gebruik, in bewaring of ter bewerking of behandeling? Dan spreken we in verzekeringsland van opzicht. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten dit standaard van dekking uit. Waarom? Aansprakelijkheidsverzekeraars beschouwen opzicht als quasi eigenaarsrisico.
Zaken in opzicht worden gelijk gesteld aan zaken in eigendom. En waar er geen dekking is voor schade aan zaken in eigendom, is er (dus) ook geen dekking voor schade aan zaken in opzicht.
Soms is een verzekeraar bereid dekking te verlenen voor opzicht. Dan geldt er wel een premietoeslag. En een eigen verzekerd bedrag voor zaken in opzicht. Veelal slechts enkele tienduizenden euro’s per aanspraak. Speciaal voor onze doelgroep in de afbouwsector is opzicht standaard meeverzekerd. En wel tot € 125.000 per aanspraak. Dit geldt alleen als de polisvoorwaarden WAVA25 van toepassing zijn. Maar niet voor schade ontstaan door (sloop)werkzaamheden aan de bouwkundige constructies met een dragende of ondersteunende constructie.

 • Tip !
  Wilt u ook verzekerd zijn van dekking voor dit soort schade? Sluit dan een CAR-verzekering af. Zo’n verzekering biedt niet alleen dekking voor schade aan uw werk, maar ook voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

eigen werk

Ontstaat er schade aan het werk dat u verricht of verrichtte? En moet u het werk vervangen, verbeteren of herstellen? Dus geheel of gedeeltelijk opnieuw doen? Dan biedt de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking. Ongeacht wie het werk opnieuw verricht. Of de kosten heeft gemaakt of uiteindelijk draagt. Waarom? Aansprakelijkheidsverzekeraars beschouwen dit als ondernemersrisico.

 • Tip !
  Wilt u verzekerd zijn van dekking voor schade aan het eigen werk? Sluit dan een CAR-verzekering af. Met zo’n verzekering beschermt u zich niet alleen tegen schade aan uw werk, maar ook voor verlies of diefstal van bouwcomponenten.

onroerende zaken

Er is altijd dekking voor uw aansprakelijkheid als bezitter van de bij u in gebruik zijnde onroerende zaak. Ook als u een deel hiervan verhuurt. Bezit u meer onroerende zaken? Dan dient u de aansprakelijkheid als eigenaar van die onroerende zaken apart te verzekeren. Meestal voegen wij deze dekking toe aan de verzekering van het gebouw.

 • Tip !
  Hebt u ook een rechtsbijstandverzekering? Ook op die verzekering is alleen de bij u in gebruik zijnde onroerende zaak standaard meeverzekerd. En ook hier dient u andere onroerende zaken apart bij te verzekeren.
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top